Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Tuấn Hùng 
  Nhan đề: Kinh nghiệm quản lý nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ của một số nước và bài học rút ra cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 41-43 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Vốn; Đầu tư; Khoa học; Công nghệ; Quản lý; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]