Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thanh Xuân 
  Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cấp quận, huyện 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 48-49 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Đầu tư; Xây dựng; Quản lý; Nhà nước; Quận ; Huyện 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]