Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35.22 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thanh Quang; Lê Văn Tuyên 
  Nhan đề: Vai trò của giáo dục lối sống văn hóa cho học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 50-51 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Sinh viên; Văn hóa; Đời sống; Giáo dục 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]