Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Ngọc Mai 
  Nhan đề: Bài học về gian lận và chuyển giá của một số nước trong khu vực, thực trạng và kiến nghị cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 44-46,18 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Thuế; Quốc gia; Khu vực; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]