Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Vân 
  Nhan đề: Một số đánh giá việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 50-52 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Đất đai; Mục đích; Vinh ; Nghệ An 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]