Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hoàng Long 
  Nhan đề: Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP): Kinh nghiệm quốc tế va thực tiễn áp dụng tại Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 55-57 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Đầu tư; Hạ tầng; Đối tác công tư; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]