Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.71.45 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thu Hạnh Hương 
  Nhan đề: Thương hiệu và quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 58-59 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Giáo dục; Đại học; Thương hiệu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]