Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Văn Hồng 
  Nhan đề: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp logistics tại thành phố Hải Phòng 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 60-62 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Doanh nghiệp; Logistics; Hải Phòng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]