Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Thị Thu Phương 
  Nhan đề: Phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn: kinh nghiệm từ dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 56-58 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Ngân hàng Thế giới; Nông thôn; Nông nghiệp; Tín dụng; Tài chính; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]