Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tùng Lâm 
  Nhan đề: Bồi dưỡng nét đẹp nhân cách của người dạy, người học 
  Nguồn trích: Giáo dục Thủ đô 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 73 
  Trang 37-39 
  ISSN: 2354-0915 
  Từ khóa: Giáo dục; Văn hoá; Giảng dạy; Học sinh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 373 
  [Xem tòan văn]