Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Quốc Đạt 
  Nhan đề: Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông: truyền cảm hứng cho học trò 
  Nguồn trích: Giáo dục Thủ đô 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 73 
  Trang 57-58 
  ISSN: 2354-0915 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ; Học sinh; Hà Đông 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 373 
  [Xem tòan văn]