Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Nghiệm số học của phương trình tích phân Volterra phi tuyến 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Numerical Solution of a Non-Linear Volterra Integral Equation 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 5-28 
  Từ khóa: Nghiệm số học; Phương trình tích phân Volterra phi tuyến; Định lý điểm cố định; Phép cầu phương 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]