Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.17 - Đại số 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Phép tương đương của các ước lượng trên miền và biên của nó 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Equivalence of Estimates on a Domain and Its Boundary 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 29-48 
  Từ khóa: Phép tương đương; Ước lượng; Miền; Biên; Phương trình Kohn-Laplacian; Phương trình tiếp tuyến Cauchy-Riemann 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]