Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.28 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các thuật toán thỏa mãn các chuẩn dừng và chắc chắn 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Algorithms that Satisfy a Stopping Criterion, Probably 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 49-69 
  Từ khóa: Các thuật toán; Chuẩn dừng; Thỏa mãn chắc chắn; Sai số; Phần mềm toán học; Phương pháp lặp; Bài toán đảo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]