Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.17 - Đại số 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Khảo sát về kỹ thuật của các ma trận thứ bậc 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Survey on the Technique of Hierarchical Matrices 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 71-101 
  Từ khóa: Khảo sát; Kỹ thuật; Ma trận thứ bậc; Phép toán ma trận; Phương trình tích phân; Phương trình ma trận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]