Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.28 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các điều kiện tối ưu cần bậc một và bậc hai cho các bài toán điều khiển tối ưu được kiểm soát bằng các phương trình Navier-Stokes tĩnh với các ràng buộc trạng thái thuần khiết 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: First- and Second-Order Necessary Optimality Conditions for Optimal Control Problems Governed by Stationary Navier-Stokes Equations with Pure State Constraints 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 103-131 
  Từ khóa: Điều kiện tối ưu cần; Bậc một; Bậc hai; Bài toán điều khiển tối ưu; Phương trình Navier-Stokes tĩnh; Ràng buộc trạng thái thuần khiết 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]