Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.28 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các tiệm cận và các hấp dẫn tử đối với các hệ Parabolic-Hyperbolic tựa tuyến tính kiểm soát các chuyển động của các thực thể biến dạng mạnh 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Asymptotics and Attractors for Quasilinear Parabolic-Hyperbolic Systems Governing the Motions of Heavily Burdened Deformable Bodies 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 133-152 
  Từ khóa: Tiệm cận; Hấp dẫn tử; Hệ Parabolic-Hyperbolic tựa tuyến tính; Kiểm soát chuyển động; Thực thể biến dạng mạnh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]