Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.28 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các điều kiện tối ưu bậc hai cho các nghiệm cục bộ mạnh và yếu của các bài toán điều khiển tối ưu Parabolic 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Second-Order Optimality Conditions for Weak and Strong Local Solutions of Parabolic Optimal Control Problems 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 181-202 
  Từ khóa: Điều kiện tối ưu bậc hai; Nghiệm cục bộ mạnh; Nghiệm cục bộ yếu; Bài toán điều khiển tối ưu; Phương trình Parabolic 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]