Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.17 - Đại số 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các biến Ashtekar: Các cấu trúc trong bó 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Ashtekar Variables: Structures in Bundles 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 203-214 
  Từ khóa: Biến Ashtekar; Cấu trúc; Lý thuyết bó; Trọng lực quy chuẩn; Trọng lực lượng tử; Tính liên thông 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]