Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.17 - Đại số 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Các hàm trong không gian siêu Riemann - Lý thuyết nửa lớp và khảo sát 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: The Functional of Super Riemann Surfaces - A "Semi-Classical" Survey 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 215-229 
  Từ khóa: Lý thuyêt hàm; Không gian siêu Riemann; Lý thuyết nửa lớp; Khảo sát; Mô đun Clifford; Toán tử Dirac 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]