Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.81.45 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thu Hạnh 
  Nhan đề: Bàn về tài sản tham nhũng 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 53-58 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Tài sản tham nhũng; Tội phạm; Quy định; Pháp luật; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]