Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.27.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tô Quang Toản; Tăng Đức Thắng 
  Nhan đề: Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi thủy văn dòng chảy mùa khô về châu thổ Mê Công 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 11-17 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Dòng chảy; Thay đổi dòng chảy; Tác động điều tiết; ảnh hưởng; Đồng bằng sông Cửu Long 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]