Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đoàn Lê Giang 
  Nhan đề: Bước đầu so sánh Kim ngư truyện của Kyokutei Bakin và Truyện Kiều của Nguyễn Du 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 3-15 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Kim ngư truyện; Truyện Kiều; Kyokutei Bakin; Nguyễn Du 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]