Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17 - Công trình thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thanh Bằng 
  Nhan đề: Nghiên cứu thành phần cấp phối vật liệu hỗn hợp Asphalt chèn trong đá hộc sửa chữa lớp bảo vệ mái đê biển Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 18-25 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Vật liệu hỗn hợp Asphalt; Đá hộc; Vữa Asphalt; Sửa chữa; Đê biển; Lớp bảo vệ; Nam Định 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]