Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Phương Phương 
  Nhan đề: Cốt truyện lưu chuyển trong văn học cổ điển (so sánh Truyện Kiều của Nguyễn Du và Le Cid của Pierre Corneille) 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 16-25 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Cốt truyện lưu chuyển; Văn học cổ điển; Truyện Kiều; Le Cid; Nguyễn Du; Pierre Corneille 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]