Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Hoàng Thanh; Nguyễn Huy Vượng 
  Nhan đề: Bổ sung nhân tạo nước dưới đất từ nguồn nước xả thừa của hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 26-33 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Nước dưới đất; Bổ sung nhân tạo; Hồ chứa; Giếng khoan; Tây Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]