Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Ngọc Hạnh 
  Nhan đề: Nghiên cứu điển hình về mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính trong quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Trà Vinh 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 34-42 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Trung tâm nước; Cộng đồng; Đầu mối khách hàng; Nước sạch nông thôn; Trà Vinh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]