Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thành Thi 
  Nhan đề: Truyện Kiều: Đại thành của việc cải biên tiểu thuyết chương hồi Trung Hoa và cách tân truyện Nôm Việt Nam 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 26-38 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Tiểu thuyết chương hồi; Cải biên; Truyện Nôm; Truyện Kiều; Trung Hoa; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]