Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17.99 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thành Công; Hoàng Phó Uyên 
  Nhan đề: Nghiên cứu bê tông cốt sợi thủy tinh để sử dụng trong công trình thủy lợi ven biển 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 43-46 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Sợi thủy tinh; Bê tông cốt sợi thủy tinh; Công trình thủy lợi ven biển; Ăn mòn cốt thép 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]