Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Lê Hoa Tranh 
  Nhan đề: Tìm hiểu các bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 39-50 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Bản dịch; Văn học cổ điển; Truyện Kiều; Tiếng Anh; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]