Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17.43 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đức Vượng; Lê Mạnh Hùng; Nguyễn Thị Phượng 
  Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định cửa La Gi, sông Dinh, tỉnh Bình Thuận 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 47-54 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Xói lở; Bồi lấp; Mike 21/FM; Giải pháp; Cửa sông Dinh; Bình Thuận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]