Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thanh 
  Nhan đề: Văn học trào phúng Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 51-60 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Văn học trào phúng; Phê phán; Thế kỷ XIX; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]