Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17.43 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Huỳnh Thanh Sơn 
  Nhan đề: Nghiên cứu ổn định bờ sông vùng chịu ảnh hưởng triều 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 55-62 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Bờ sông; Dòng thấm không ổn định; Hệ số ổn định; Vùng chịu ảnh hưởng triều 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]