Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thu Yến 
  Nhan đề: Huyền thoại biển đảo Việt Nam nhìn từ loại hình văn hóa biển 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 61-68 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Huyền thoại; Biển đảo; Văn hóa biển; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]