Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Cao Kim Lan 
  Nhan đề: Tự sự tu từ học (khuynh hướng đọc tu từ học của James Phelan) 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 69-87 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Tự sự; Tu từ học; Khuynh hướng; James Phelan 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]