Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.25.10 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Ngọc Hạnh 
  Nhan đề: Bàn về một số cơ chế trong cấp nước sinh hoạt vùng miền núi phía Bắc trong giai đoạn mới 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 63-70 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Công trình; Nước sạch nông thôn; Nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Vệ sinh môi trường 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]