Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Mai Quyên 
  Nhan đề: Mối quan hệ không gian và môi trường trong truyện kể địa danh của người Thái ở Việt Nam 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 88-96 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Không gian; Môi trường; Truyện kể địa danh; Người Thái; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]