Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.27.99 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Việt Cường; Đào Văn Khương; Nguyễn Thanh Bằng; Trần Đình Bắc 
  Nhan đề: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của các giải pháp công trình nhằm làm giảm độ đục cho các bãi tắm biển Đồ Sơn trên mô hình vật lý trong bể sóng triều kết hợp 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 71-85 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Độ đục; Vận chuyển bùn cát; Mô hình vật lý; Đồ Sơn; Hải Phòng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]