Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Tú Anh 
  Nhan đề: Quá trình hình thành tiểu thuyết hiện đại Việt Nam 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 97-107 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Tiểu thuyết hiện đại; Văn học sử; Tự sự truyền thống; Văn học Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]