Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Hưởng 
  Nhan đề: Vấn đề giải phóng nhu cầu bản năng trong thơ nữ đương đại 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 108-114 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Giải phóng; Nhu cầu bản năng; Thơ nữ; Văn hóa truyền thống; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]