Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thành 
  Nhan đề: Truyện Kiều qua sự tiếp nhận của Trương Tửu - Khả thủ và bất cập 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 4-14 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Truyện Kiều; Nguyễn Du; Trương Tửu; Tiếp nhận; Khả thủ; Bất cập 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]