Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Shinya Fukuju; Masataka Yamagishi; Takaya Yanobu; Akihiko Nonaka; Trần Đình Hòa; Trịnh Văn Hạnh; Hoàng Thị Thu Hương 
  Nhan đề: Kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng suy giảm oxy tại một số hồ đập của Việt Nam 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 102-108 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Suy giảm oxy; Hồ; Đập; Chất lượng nước đầu vào; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]