Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77 - Luật hình sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Những nội dung mới của Bộ Luật hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-25 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Bộ luật hình sự; Trách nhiệm pháp nhân; Chính sách; Xử lý; Hình phạt 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]