Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77.99 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Ngọc Anh 
  Nhan đề: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra hình sự 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 26-29, 61 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Luật tổ chức cơ quan; Điều tra hình sự; Cơ sở pháp lý; Chất lượng; Hiệu quả 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]