Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Thế Hà 
  Nhan đề: Triết mỹ lục bát của Huy Cận trong Lửa thiêng 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 25-35 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Thơ mới; Thơ lục bát; Huy Cận; Lửa thiêng; Giá trị thẩm mỹ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]