Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.81.71 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Ngọc 
  Nhan đề: Công tác phòng, chống rửa tiền 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 30-35 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Rửa tiền; Phòng chống; Tội phạm; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]