Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.09 - Lịch sử văn học và phê bình văn học. Văn học từng nước 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Phú Phong 
  Nhan đề: Lý luận phê bình văn học xứ Huế (1930-1945) - nhìn từ các chân dung 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 36-45 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Lý luận văn học; Phê bình văn học; Văn học xứ Huế; Văn học Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]