Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.27 - Luật dân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Thị Quỳnh Chi 
  Nhan đề: Giới thiệu những nội dung cơ bản của bộ luật dân sự năm 2015 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 36-43 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Luật dân sự; Pháp luật dân sự; Nội dung cơ bản; Quan hệ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]