Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Tuấn Anh 
  Nhan đề: Ngôn ngữ nhị phân hay là tiên đoán của J.F. Lyotard về hoàn cảnh hậu hiện đại 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 46-56 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Ngôn ngữ nhị phân; Thuật ngữ; Văn hóa; Văn học; Hậu hiện đại; J.F. Lyotard 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]