Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.99 - Các vấn đề khác của văn học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Nhật Thu 
  Nhan đề: Cái chết từ góc nhìn phân tâm học - hiện sinh (qua một số truyện ngắn Việt Nam đương đại) 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 57-64 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Cái chết; Phân tâm học; Hiện sinh; Truyện ngắn; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]