Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hồng Dũng 
  Nhan đề: Tâm thức hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam 1986-2010 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 65-73 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Tâm thức sáng tạo; Bản thể dân tộc; Tiểu thuyết; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]