Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.99 - Các vấn đề khác của Nhà nước, Pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kỳ Sơn 
  Nhan đề: Kinh nghiệm của Australia về thu hồi tài sản tham nhũng 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 54-58 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Thu hồi tài sản; Tài sản tham nhũng; Kinh nghiệm; Australia 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]