Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Hùng 
  Nhan đề: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mình và họ của Nguyễn Bình Phương 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 85-95 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Nghệ thuật tự sự; Tiểu thuyết; Luận giải; Đối thoại; Nguyễn Bình Phương 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]