Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Matsumura Shigehisa 
  Nhan đề: Tầm nhìn thiết kế đô thị và thể chế hóa quy hoạch khu trung tâm hiện hữu mở rộng thành phố Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 197 
  Trang 24-27 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị; Thiết kế; Quy hoạch; Trung tâm; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]