Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Sỹ Liêm 
  Nhan đề: Vai trò cực tăng trưởng khu kinh doanh trung tâm và thành phố trung tâm 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 197 
  Trang 28-30 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị; Kinh doanh; Thành phố; Trung tâm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]