Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.07 - Kiến trúc 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Đình Việt 
  Nhan đề: Góp ý về hình thức kiến trúc công trình số 22-23 Lê Thái Tổ 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 14-15 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Kiến trúc; Công trình; Xây dựng; Lê Thái Tổ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]