Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Huy Phách 
  Nhan đề: Kiến trúc sư Bắc Ninh với chức năng Tư vấn phản biện và giám định xã hội 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 18-20 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Kiến trúc sư; Tư vấn; Giám định; Xã hội; Bắc Ninh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]