Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hữu Thái 
  Nhan đề: Bài học kinh nghiệm từ quy hoạch phát triển Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 197 
  Trang 43-45 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Quy hoạch; Đô thị; Sài Gòn; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]