Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.29.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đăng Sơn 
  Nhan đề: Các giải pháp và cơ chế chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 37-41 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Xây dựng; Nhà ở; Chính sách; Xã hội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]