Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.53.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Xuân hiển; Trần Thị Phương; Trần Minh Đức 
  Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang trên cơ sở TiO2 biến tính bởi Mn để xử lý nước rỉ rác 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 58-61 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Chất thải; Xúc tác quang; Xử lý 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]