Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Việt Toàn 
  Nhan đề: CAAD - Lịch sử và xu hướng ứng dụng kỹ thuật số tạo lập môi trường tương tác trong Kiến trúc - Xây dựng 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 58-61 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật số; Môi trường; Lịch sử 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]