Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.11.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Công Duy; Nguyễn Xuân Hoàng 
  Nhan đề: Đánh giá độ tin cậy kết cấu khung bê tông cốt thép với tham số đầu vào không chắc chắc dạng khoảng 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 68-70 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Bê tông; Cốt thép; Kết cấu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]