Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Đức Long 
  Nhan đề: Mô phỏng phân tích sự không chắc chắn trong ước lượng npv (net present value) của dự án xây dựng khi xét đến tương quan định tính 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 71-74 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Dự án; Npv; Mô phỏng; Vốn đầu tư 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]