Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.29 - Các công trình xây dựng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Mạnh Nguyên 
  Nhan đề: Vai trò của nhà cao tầng trong phát triển đô thị bền vững 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 66-69 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị; Nhà nhiều tầng; Kiến trúc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]