Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.07.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Hoài Nam 
  Nhan đề: Kiến trúc Đông Dương ở Huế 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 72-75 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Kiến trúc; Đông Dương; Xây dựng; Huế 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]