Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Xuân Trường 
  Nhan đề: Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới bài toán cư trú và phát triển kinh tế đô thị 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 198 
  Trang 14-18 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị; Quy hoạch; Kinh tế; Cư trú 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]