Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.13.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Viên; Nghiêm Mạnh Hiến; Trịnh Việt Cường 
  Nhan đề: Phân tích tuyến tính cọc tiết diện tròn chịu tải trọng đứng trong nền đất nhiều lớp 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 78-82 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Cọc; Nền đất; Tải trọng; Tuyến tính 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]