Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.37; 67.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Trọng Hòa 
  Nhan đề: Một số hình thức tạo vốn bổ sung nguồn ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh - tiềm năng có thể khai thác trong tương lai 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 93-96 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị; Vốn; Ngân sách; Kết cấu; Đầu tư; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]