Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Antoine Mougenot 
  Nhan đề: Từ chiến lược phát triển các làng quê tại Pháp đến mô hình làng đô thị xanh Đà Lạt 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 198 
  Trang 30-33 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Đô thị; Làng quê; Mô hình; Chiến lược; Pháp; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]