Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.11 - Kết cấu xây dựng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thanh Việt; Vũ Quốc Anh; Lê Xuân Huỳnh 
  Nhan đề: Phân tích tĩnh kết cấu khung thép phẳng, độ cứng liên kết và tải trọng có dạng số mờ tam giác cân 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 97-102 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Khung thép; Tải trọng; Tam giác; Kết cấu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]