Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Ngọc Thủy; Hoàng Văn Tuấn; Đoàn Khắc Đạt; Nguyễn Mạnh Hà 
  Nhan đề: Nghiên cứu quá trình nổ trong môi trường không khí bằng phần mềm ansys autodyn 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 103-106 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Môi trường; Nổ; Không khí; Phần mềm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]